Ajutor
Condiții de utilizare

În atenția cetățenilor care se adresează Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor.
 • În situația în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezența procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
 • Cetățenii români aflați în străînătate pot depune cererea pentru eliberarea primului actde identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
 • Documentele cu care se face dovadă numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.
 • Precizăm că informații suplimentare privind activitatea de evidență a persoanelor pot fi obținute de pe site-ul Direcției pentru Evidență Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date:http://depabd.mai.gov.ro și de la numărul de telefon al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență Persoanelor al Municipiului Alba Iulia 0258 8155650258 815565.
 • DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE REȘEDINȚA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:
  • acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare
  • declarația scrisă a gazduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a)
  • declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de notă de verificare a politistuluide ordine publică, prin care se certifica existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoană fizică ce nu poate prezența documentele prevăzute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se da și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali
  • documentul eliberat de primarii, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, gazduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol
  • declarația de primire în spațiu poate fi dată în față lucrătorului din cadrul serviciului publiccomunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
  • declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în fața:
   1. poliţistului de siguranţă publică;
   2. notarului public;
  • ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
   1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
   2. sau la autoritățile străine competente (în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată - unde este cazul);
 • Termenul de eliberare al actelor de identitate, care nu implica verificari suplimentare, este de minim 5 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii, fara a depasi termenul legal prevazut de art.15. alin.5 din OUG.97/2005.
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei, care se achită numerar la ghişeul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Primaria Alba Iulia sau pe ghiseul.ro, secțiunea Venituri din prestări servicii – Taxa carte de identitate sau temporar la sediul SPCLEP Alba Iulia.