Ajutor
Condiții de utilizare

Stimulent Educațional (tichet social pentru gradiniță)

      Se adresează persoanelor singure și familiilor din municipiul Alba Iulia aflate în nevoie socială și care solicită acordarea unor beneficii sociale, conform legislației în vigoare. Astfel pot beneficia de STIMULENT EDUCAȚIONAL (acordat în baza Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate cu modificările și completările ulterioare)- copiii din familii defavorizate, la cererea unuia dintre părinți sau reprezentantului legal al copilului. Condițiile de acordare sunt: înscrierea și frecventarea grădiniței de către preșcolar și venitul net de până la 284 lei/membru de familie.

      Familiei defavorizată beneficiară de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei i se acordă stimulentul doar pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere insoțite de dovada înscrierii la gradiniță.
În cazul suspendării sau încetării dosarului de alocație pentru susținerea familiei și/sau ajutor social titularul cererii are obligația să depună dosar nou cu toate actele necesare (fără cerere) până la sfârșitul lunii în curs pentru a putea beneficia în continuare de tichetul social.

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere
 • Dovada înscrierii și frecventării activităților organizate de grădiniță
 • Livret de familie (original și copie xerox)
 • Certificat de naștere pentru toți membrii familiei (original și copie xerox)
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul (original și copie xerox)
 • Carte de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vărsta de 14 ani (original și copie xerox)
 • Acte doveditoare pentru toate veniturile nete lunare realizate în luna anterioară solicitării stimulentului
 • Sentință de divorț și/sau hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocației de întreținere
 • Adeverință anaf pentru toți membrii majori
 • Hotărârea judecătorească: de încredințare în vederea adopției, potrivit legii; de încuviințare a adopției, potrivit legii; prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută; prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
 • Dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecata, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii
 • Dosar șină
 • După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.
 • Cerere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniţă)