Ajutor
Condiții de utilizare

Stimulent Educațional (tichet social pentru gradiniță)

STIMULENT EDUCAȚIONAL (acordat în baza Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate cu modificările și completările ulterioare)

Condițiile de acordare sunt:
– înscrierea și frecventarea grădiniței de către preșcolar;

– să aibă stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificărileși completările ulterioare;

– stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

 • Dovada înscrierii și frecventării activităților organizate de grădiniță
 • Livret de familie
 • Certificat de naștere pentru toți membrii familiei
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul
 • Carte de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vărsta de 14 ani
 • Acte doveditoare pentru toate veniturile nete lunare realizate în luna anterioară solicitării stimulentului
 • Sentință de divorț și/sau hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocației de întreținere
 • Hotărârea judecătorească: de încredințare în vederea adopției, potrivit legii; de încuviințare a adopției, potrivit legii; prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută; prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
 • Dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau hotărârea Comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;
 • După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
 • Cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea stimulentului educațional.