Ajutor
Condiții de utilizare

Stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane fizice

În cazul documentelor completate în altă limbă decât română, se vor prezenta obligatoriu copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Documentele necesare ce trebuie depuse în copie vor fi certificate Conform cu originalul, sub semnătura contribuabilului. 

În funcție de tipul mijlocului de transport, completați declarația corespunzătoare.

 • Act de dobândire, după caz:
  • Contract vânzare-cumpărare, formular tip (original + 2 copii înregistrate la primăria vânzătorului cu nr. REMTII)
  • Factură fiscală (original + 2 copii înregistrate la primăria vânzătorului cu nr. REMTII) + certificat fiscal de la primăria vânzătorului valabil în luna vânzării sau ulterior
  • Copie contract de schimb / act notarial de donație / certificat de moștenitor / hotărâre judecătorească / act de adjudecare / orice alt document similar, după caz
  • Copie contract de leasing financiar + proces-verbal de predare-primire a vehiculului
  • Copie contract de novație și certificat de atestare fiscală de la primăria cedentului
 • Copie Carte de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R.
 • Copie act de identitate / buletin vânzător și cumpărător
 • Fișa de înmatriculare completată, după caz
 • Copie a Certificatului de atestare fiscală de la primăria vânzătorului (cu excepția dobândirii prin contract de vânzare – cumpărare formular tip)
 • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul
 • Declarație fiscală tip Model 2016 ITL – 005 sau Model 2016 ITL 006, după caz
 • Pentru VEHICULELE CU FINAL LEASING:
  • Copie factură cu valoarea reziduală
  • Copie carte de identitate a vehiculului
  • Copie act de identitate / buletin proprietar
  • Fișa de înmatriculare completată
  • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul