Ajutor
Condiții de utilizare

Stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice

Documentele necesare ce trebuie depuse în copie vor fi certificate “Conform cu originalul”, sub semnătura contribuabilului.

DECLARARE CLĂDIRE NOU EDIFICATĂ

 • carte de identitate, buletin, pașaport proprietar / coproprietari - copie
 • autorizație de construcție - copie
 • proces verbal de recepție - copie
 • certificat de edificare a construcției - copie
 • memoriu tehnic și de arhitectură - copie
 • planul construcției pe fiecare nivel - copie
 • certificat de performanță energetică ( prima pagină) – copie
 • extras de carte funciară - copie
 • lucrarea de cadastru integrală (plan de amplasament) / scoaterea din circuitul agricol, dacă e cazul – copie
 • împuternicire și copie act de identitate împuternicit, daca e cazul
 • Declaratie fiscală tip Model 2016 ITL - 001


DECLARARE DOBÂNDIRE CLĂDIRE

 • carte de identitate, buletin, pașaport proprietar / coproprietari - copie
 • act de dobândire (contract vânzare-cumpărare, contract de întreținere, act de adjudecare, contract de schimb imobiliar, certificat de moștenitor, certificat de legatar, contract de donatie, sentință judecătoreasca definitivă, etc), după caz - copie
 • în cazul clădirilor dobândite de la persoane juridice, releveul sau planul clădirii în cauză, act care atestă suprafața imobilului - copie
 • certificat de performanță energetică ( prima pagină) – copie
 • împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul
 • Declarație fiscală tip Model 2016 ITL - 001


DECLARARE MODIFICĂRI FAȚĂ DE DECLARAȚIA ANTERIOARĂ

 • carte de identitate, buletin, pașaport proprietar / coproprietari - copie
 • act de unificare / dezmembrare / parcelare / apartamentare, după caz – copie
 • act de partaj / ieșire din indiviziune, după caz - copie
 • lucrarea de cadastru integrală (plan de amplasament) - în cazul clădirilor la care s-au executat măsurători în condițiile Legii nr. 7/1996 - copie
 • RELEVEU – în cazul apartamentelor la care s-au executat măsurători – copie
 • autorizație de construire / adeverință pentru schimbarea destinației clădirii – copie
 • contract închiriere / comodat pentru clădiri nerezidențiale - copie
 • confirmare de adresă – copie
 • act adițional / adeverință legare la rețeaua publică de canalizare - copie
 • extras de carte funciară – copie
 • împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul
 • Declarație fiscală tip Model 2016 ITL - 001