Ajutor
Condiții de utilizare

Protecția persoanelor vârstnice (internări și declarație întreținere Germania)

Acte justificative pentru vizarea declarației de întreținere (Germania, Eleveția):


   • Cerere tipizat (se poate obține de la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia sau internet: www.apulum.ro ; www direcțiadeasistentasocialaalbaiulia.ro)

   • Acte de stare civilă (solicitant şi pentru cine solicită ancheta socială): act de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie ;

   • Declarația de întreținere completată;

   • Acte justificative ale veniturilor realizate;

   • Certificat de căsătorie sau nastere (după caz) a copiilor care declară întreținerea;

   • Certificat de handicap (după caz);

   • Curatelă /procură notarială (după caz).

   • Documente justificative cheltuielilor: factură gaz, factură curent, declarație pe proprie raspundere...etc
Acte necesare pentru ancheta socială:


 • Act de identitate (solicitant şi pentru cine se solicită ancheta socială) ;

 • Scrisoare medicală si referat medical, (evaluare psihologică/ după caz)

 • Ultimul certificat de încadrare într-un grad de handicap (după caz)

 • Procură notarială/ curatelă/tutelă pentru solicitantul anchetei sociale (după caz)


Acte justificative pentru ancheta socială

necesară internări într-o instituție de asistență socială:


- Cerere tipizat (se poate obține de la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia sau internet: www.apulum.ro ; www direcțiadeasistentasocialaalbaiulia.ro);

 • Acte de stare civilă(solicitant şi pentru cine solicită ancheta socială): actde identitate, certificat de căsătorie;

 • Dispoziție de curatelă / tutelă (după caz);

 • Documente medicale - adeverință de la medicul de familie cu bolile cronice cu care este în evidență și recomandarea pentru internare și alte documente medicale: referat medical, bilet de ieșire din spital, scrisoare medicală etc.

 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap (după caz)

 • Acte justificative ale veniturilor realizate;

 • Acte doveditoare a situației locative.


Solicitarile și toate documentele necesare se pot depune la sediulDirecţiei de Asistenţă Socială Alba Iulia,Str. Republicii,nr. 26, Alba Iulia, Judeţul Alba,Telefon: +40 (0) 258 810 325,de luni până joi - între orele 800 și 1600 , vineri - între orele 800 și 13,3000 de către persoana în cauză sau reprezentantul legal ori se pot trimite în format electronic pe e-mail: social@apulum.ro de către orice persoană fizică sau juridică.


Acte necesare dosarului pentru admiterea în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str.Lalelelor, nr.60:


1. Cerere tipizat (se poate obține de la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia sau internet:www.apulum.ro ; www direcțiadeasistentasocialaalbaiulia.ro);

2. Acte necesare pentru persoana vârstnică:

- Acte de stare civilă: carte de identitate cu domiciliu sau reședința pe raza Municipiului Alba – Iulia, certificat de naștere, certificat de căsătorie, sentință de divorț a persoanei vârstnice ( după caz ), certificat de deces soț/soție (după caz);

- Documente medicale (adeverință de la medicul de familie cu bolile cronice cu care este în evidență și că nu este în evidență cu boli contagioase precum și recomandarea pentru internare).

- Evaluare psihologică, evaluare psihiatrică (dacă este cazul);

- Acte doveditoare privind toate veniturile și bunurile persoanei vârstnice : cupon de pensie, venituri nete lunare realizate (indemnizații, venituri din activității independente,venituri din cedarea folosinței bunuri , venituri din investitii, venituri din activității agricole, venituri obținute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră);

- Acte doveditoare ale situației locative (testament, contract de vânzare cumpărare, act de donație, închiriere, contract de întreținere, etc)

- Act de identitate a solicitantului( în cazul în care cererea este depusă de o altă persoană

3. Acte necesare membrilor familiei și ale susținătorilor legali:

- Acte de stare civilă : carte de identitate, certificat de naştere , certificat de căsătorie, certificat de deces soț/soție( după caz);

- Acte doveditoare privind toate veniturile membrilor familiei ( soț/sotie, copii , frații ) și ale altor persoane care locuiesc cu persoana vârstnică precum și bunurile deținute de aceștia: cupon de pensie, acte privind veniturile nete lunare realizate din: indemnizații, venituri din activității independente, salariu și alte drepturi salariale, venituri din cedarea folosinței de bunuri, venituri din investiții, venituri din activități agricole, venituri obținute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră etc;

Solicitarile și toate documentele necesare se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Alba Iulia, Str. Republicii,nr. 26, Alba Iulia, Judeţul Alba, Telefon: +40 (0) 258 810 325, de luni până joi - între orele 8.00 și 16.00, vineri - între orele 8.00 și 13.30 de către persoana în cauză sau reprezentantul legal ori se pot trimite în format electronic pe e-mail: social@apulum.ro de către orice persoană fizică sau juridică.