Ajutor
Condiții de utilizare

Locuințe Sociale

 1. Acte de identitate pentru toţi membrii familiei solicitantului şi a familiei unde locuieşte în prezent dacă este cazul;
 2. Certificate de naştere pentru copii;
 3. Certificat de căsătorie;
 4. Certificat de deces, sentință de divorț, definitivă și executorie, dacă este cazul;
 5. Adeverinţă pentru minor/student, în care să se specifice că frecventează cursurile școlare/universitare, dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia, în original;
 6. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni – se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obţinut sau orice altă dovadă de venit, în original;
 7. Acte doveditoare privind mijloacele de transport;
 8. Sentinţă de încredinţare copii, de stabilire a pensiei alimentare, actualizate, definitive și executorii, după caz;
 9. Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul/reședința actual(ă) al solicitantului, valabil, înregistrat la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba;
 10. Contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură cu dată certă;
 11. Act de proprietate/folosință al părinţilor solicitanţilor, care locuiesc/nu locuiesc împreună cu aceştia;
 12. Acte medicale (certificat de încadrare în grad, certificat de incapacitate a muncii, certificat de la medicul specialist pentru minorii care nu urmează o formă de învățământ, certificat medico-legal psihiatric pentru persoanele cu deficiențe psihice);
 13. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, în care să se specifice perioada de instituţionalizare;
 14. Acte de studii pentru solicitant;
 15. Declaraţie notarială potrivit căreia solicitantul şi toţi membrii majori ai familiei nu deţin în proprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după 1.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fond locativ de stat (conform Legii 114/1996 republicată,cu modificările şi completările ulterioare);
 16. Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari din care să rezulte suprafața utilă a imobilului și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune, pentru luna anterioară depunerii/actualizării cererii. Pentru persoanele care locuiesc în locuințe sociale se prezintă adeverință că nu au datorii la chirie și utilități. În cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari, titularul cererii prezintă o declarație notarială cu suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, pentru luna anterioară depunerii/actualizării cererii.
 17. Alte acte justificative, în funcție de situația descrisă în cerere/anchetă socială