Ajutor
Condiții de utilizare

Locuințe Sociale

 1. Acte de identitate pentru toţi membrii familiei solicitantului şi a familiei unde locuieşte în prezent dacă este cazul, în copie
 2. Certificate de naştere pentru copii, în copie
 3. Certificat de căsătorie, în copie
 4. Certificat de deces, sentință de divorț, definitivă și executorie, dacă este cazul, în copie
 5. Adeverinţă pentru minor/student, în care să se specifice că frecventează cursurile școlare/universitare, dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia, în original
 6. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni – se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obţinut sau orice altă dovadă de venit, în original
 7. Adeverinţă de la Administraţia financiară cu veniturile realizate de membrii majori ai familiei, în original
 8. Certificat fiscal de la Direcţia de venituri a primăriei de domiciliu și de reședință şi adeverinţă de la Registrul Agricol a primăriei de domiciliu și de reședință, cu terenurile deţinute, în original
 9. Acte doveditoare privind mijloacele de transport, în copie
 10. Sentinţă de încredinţare copii, de stabilire a pensiei alimentare, actualizate, definitive și executorii, în copie, după caz
 11. Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul/reședința actual(ă) al solicitantului, valabil, înregistrat la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, copie
 12. Contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură cu dată certă
 13. Act de proprietate/folosință al părinţilor solicitanţilor, care locuiesc/nu locuiesc împreună cu aceştia, în copie
 14. Acte medicale (certificat de încadrare în grad, certificat de incapacitate a muncii, certificat de la medicul specialist pentru minorii care nu urmează o formă de învățământ, certificat medico-legal psihiatric pentru persoanele cu deficiențe psihice)
 15. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, în care să se specifice perioada de instituţionalizare
 16. Acte de studii pentru solicitant, în copie
 17. Declaraţie notarială potrivit căreia solicitantul şi toţi membrii majori ai familiei nu deţin în proprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după 1.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fond locativ de stat (conform Legii 114/1996 republicată,cu modificările şi completările ulterioare)
 18. Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari din care să rezulte suprafața utilă a imobilului și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune, pentru luna anterioară depunerii/actualizării cererii. Pentru persoanele care locuiesc în locuințe sociale se prezintă adeverință că nu au datorii la chirie și utilități. În cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari, titularul cererii prezintă o declarație notarială cu suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, pentru luna anterioară depunerii/actualizării cererii.
 19. Alte acte justificative, în funcție de situația descrisă în cerere/anchetă socială