Ajutor
Condiții de utilizare

Locuințe pentru tineri destinate închirierii

 • Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia, sunt prevăzute în anexa la HCL nr.378/2018.
 • Solicitările de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii și actele justificative necesare se depun la Primăria municipiului Alba Iulia - Compartimentul informare, presă, comunicare și relații publice.
 • HCL nr.378/2018

  • Copie după actul de identitate al titularului cererii de locuință și membrilor familiei şi/sau altor persoane aflate în întreținere
  • Copie acte de identitate ale persoanelor care nu fac parte din familia solicitantului, dar care locuiesc în acelaşi imobil
  • Copie după certificatul de naștere pentru copii
  • Copie după certificatul de căsătorie
  • Sentință de divorț definitivă și irevocabilă
  • Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere
  • Copie după contractul de închiriere în spaţiu locativ privat, înregistrat la Administraţia Județeană a Finanțelor Publice; în contract se va menționa suprafața locativă închiriată
  • Contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură cu dată certă
  • Acte doveditoare din care să rezulte suprafaţa locativă deținută (copie după contractul de vânzare – cumpărare, schița locuinței, extras de carte funciară, adeverință de impunere)
  • Adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari a blocului în care solicitantul locuieşte, în care să se precizeze numele persoanelor înregistrate la întreținere
  • Certificat medical eliberat de instituţia medicală competentă, semnat de medicul de specialitate şi/ sau certificat eliberat de comisia medicală de expertiză din care să rezulte că boala de care suferă titularul cererii sau un alt membru al familiei, ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau, o cameră in plus
  • Acte doveditoare privind venitul net lunar realizat de familia solicitantului (solicitantul, soțul/soția și dacă este cazul copiii)
   • dacă un membru al familiei solicitantului nu are loc de muncă și nu realizează venituri va prezenta declarație notarială în acest sens
   • din adeverință eliberată de angajator trebuie să rezulte cu claritate adresa completă a locului de muncă unde își desfășoară activitatea solicitantul
   • extras din registrul electronic de evidență al salariaților certificat de angajator(REVISAL)
  • Copie după diplomă de absolvire de la ultima formă de învăţământ absolvită, sau după caz adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ, pentru titularul cererii
  • Adeverinţă prin care se certifică faptul ca titularul cererii de locuinţă provine dintr-o casă de ocrotire socială
  • Copia Sentinței judecatorești din care să rezulte că a adoptat unul sau mai multi copii
  • Hotărârea judecătorească irevocabilă de evacuare din case naţionalizate sau, după caz, proces - verbal de evacuare întocmit de către executorul judecatoresc
  • Declaraţii autentificate din care să rezulte că titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – nu dețin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu beneficiază de o locuință cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Alba Iulia.
  • Cerere pentru solicitarea de locuinta