Ajutor
Condiții de utilizare

Lista cuprinzând documentele produse și, sau gestionate conform legii

Lista cuprinzând categoriile de documente produse create şi/sau gestionate de către Consiliul local Alba Iulia şi aparatul de specialitate al acestuia care constituie informaţii de interes public

  • Hotărâri ale Consiliului local Alba Iulia
  • Componenţa nominală a Consiliului local Alba Iulia
  • Studii şi propuneri privind organizarea administrativ-teritorială
  • Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumurilor
  • Programe iniţiate în cadrul parteneriatelor şi înfrăţirilor cu parteneri externi
  • Date cu privire la organizaţii neguvernamentale
  • Dări de seamă contabile
  • Date referitoare la stadiul realizării programelor de dezvoltare economicosocială la nivelul oraşului
  • Statul de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate şi a instituţiilor din sub ordinea Consiliului local Alba Iulia.
  • Documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate sau avizate de Consiliul local Alba Iulia, inclusiv cele referitoare la monumentele din patrimoniul cultural şi zonele protejate
  • Date referitoare la eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire-desfiinţare
  • Documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertei la licitaţiile publice de achiziţii bunuri, servicii şi lucrări
  • Documentaţii de expropriere pentru cauza de utilitate publică
  • Rapoarte de audit