Ajutor
Condiții de utilizare

Înregistrare în Registrul agricol

  • Acte de identitate din care să rezulte CNP-urile capului de gospodărie şi ale celorlalţi membrii;
  • Acte de proprietate ale terenurilor în proprietatea gospodăriei, atât terenuri intravilane cu construcţii sau nu (casă, curte şi grădină), cât şi terenuri extravilane. Aceste acte pot fi: - extras de carte funciară - titlu de proprietate - contract de vănzare cumpărare - contract de donaţie - testament - certificat de moştenitor - act de succesiune - act de ieşire din indiviziune - act de partaj voluntar - act de parcelare, etc.;
  • Declarație dată în fața Secretarului Primăriei, în cazul în care nu există acte de proprietate pentru clădirile și terenurile deținute:
  • Declarație dată în fața Secretarului Primăriei, în cazul în care nu există documente de schimbare a categoriei de folosință:
  • La nevoie, cerere avizată de către Secretarul Primăriei, care are ca și obiect înregistrarea suprafeței reale a terenului, așa cum rezultă din lucrarea tehnică de cadastru anexată;
  • Contracte de arendă, contracte de concesiune, în cazul terenului primit sau dat în lucru.