Ajutor
Condiții de utilizare

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare: limita maxima de venit net este 1386 lei/ membru de familie, iar în cazul persoanei singure este de 2053 lei.

Cererea se depune personal de titularul cererii. În situaţia în care titularul este persoană singură nedeplasabilă cererea este însoţită de act medical care să dovedească acest lucru.

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

Bunuri imobile:

  1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.
  2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/constucție/producție agricolă.

Bunuri mobile:

  1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanele aflate în zone greu accesibile.
  2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
  3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
  4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.
  5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
  6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
  7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Nota: bunurile mobile să fie în stare de funcţionare.

Depozite bancare

1.Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei cu excepția dobânzii.

Terenuri/animale şi/sau păsări

1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să comunice orice modificare intervenită în situaţia din declaraţie (numărul membrilor familiei, modificarea veniturilor, a bunurilor etc) în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere. DECLARAREA UNUI NUMĂR MAI MARE DE MEMBRII DE FAMILIE SAU A UNOR VENITURI MAI MICI DECÂT CELE REALE, ÎN SCOPUL VĂDIT DE A OBŢINE FOLOASE MATERIALE NECUVENITE, CONSTITUIE INFRACŢIUNE DE FALS, UZ DE FALS SAU ÎNŞELĂCIUNE, DUPĂ CAZ, ŞI SE PEDEPSEŞTE POTRIVIT DISPOZIŢIILOR CODULUI PENAL. NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIEI TITULARULUI DE A MENŢIONA CORECT COMPONENŢA FAMILIEI, VENITURILE MEMBRILOR ACESTEIA, PRECUM ŞI BUNURILE MOBILE ŞI IMOBILE DEŢINUTE, CONSTITUIE CONTRAVENŢIE ŞI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 200 LEI LA 1000 LEI.


Trepte de venit pentru diferiți combustibili:

a) Trepte de venit si cuantum conbustibil solizi

b) Trepte de venit si cuantum energie electrica

c) Trepte de venit si cuantum gaze naturale


Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, aici!

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:


ACTE NECESARE - acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale:

1. Acte de identitate -CI/BI pentru toţi membrii familiei, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrişi în cartea de imobil şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Pentru copiii sub 14 ani - certificate de naştere. Certificat de căsătorie – dacă este cazul.

2. Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul: contract de vânzare-cumpărare, contract cu clauză de întreţinere sau drept de abitaţie, extras de carte funciară; contract de închiriere, comodat, concesiune valabil la data depunerii cererii, împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere, după caz.

3. Acte doveditoare privind TOATE veniturile nete lunare (venituri din activităţi independente, salariu şi alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, pensii, indemnizaţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrămintelor acestuia, venituri obţinute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră, alte venituri)realizate de către membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului conform Cap.5 din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere.

4. Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari cu numărul şi numele persoanelor trecute la întreţinere.

5. Act doveditor pentru grad de dizabilitate.

6. Carte de identitate a autoturismului/motocicletei.

7. Hotărâre judecătorească definitivă şi executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocaţiei de întreţinere.

8. Factură de la furnizorul de gaze naturale.

Cererea se depune personal de titularul cererii. În situaţia în care titularul este persoană singură nedeplasabilă cererea este însoţită de act medical care să dovedească acest lucru.


ACTE NECESARE - acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi:

1. Acte de identitate - CI/BI pentru toţi membrii familiei, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună. Pentru copiii sub 14 ani - certificate de naştere. Certificat de căsătorie – dacă este cazul.

2. Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul: contract de vânzare-cumpărare, contract cu clauză de întreţinere sau drept de abitaţie, extras de carte funciară; contract de închiriere, comodat, concesiune valabil la data depunerii cererii, împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere, după caz.

3. Acte doveditoare privind TOATE veniturile nete lunare (venituri din activităţi independente,salariu şi alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă,venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, pensii, indemnizaţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrărilor acestuia, venituri obţinute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră, alte venituri)realizate de către membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului conform Cap.5 din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere.

4. Act doveditor pentru grad de dizabilitate.

5.Carte de identitate a autoturismului/motocicletei.

6. Hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/ alocației de întreținere.

Cererea se depune personal de titularul cererii. În situația în care titularul este persoană singură nedeplasabilă cererea este însoțită de act medical care să dovedească acest lucru.


ACTE NECESARE - acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică:

1. Acte de identitate - CI/BI pentru toţi membrii familiei, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună. Pentru copiii sub 14 ani - certificate de naştere. Certificat de căsătorie – dacă este cazul.

2. Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul: contract de vânzare-cumpărare, contract cu clauză de întreţinere sau drept de abitaţie, extras de carte funciară; contract de închiriere, comodat, concesiune valabil la data depunerii cererii, împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere, după caz.

3. Acte doveditoare privind TOATE veniturile nete lunare (venituri din activităţi independente,salariu şi alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă,venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, pensii, indemnizaţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrărilor acestuia, venituri obţinute din străinătate, depozite bancare, rentă viageră, alte venituri)realizate de către membrii familiei în luna anterioară solicitării dreptului conform Cap.5 din cererea şi declaraţia pe proprie răspundere.

4. Adeverinţă de la Asociația de proprietari cu numărul și numele persoanelor trecute laîntreținere.

5. Act doveditor pentru grad de dizabilitate.

6. Carte de identitate a autoturismului/motocicletei.

7. Hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/ alocației de întreținere.

8. Factura ENERGIE ELECTRICA

Cererea se depune personal de titularul cererii. În situația în care titularul este persoană singură nedeplasabilă cererea este însoțită de act medical care să dovedească acest lucru.

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

Bunuri imobile:

1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.

2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală.Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/constucție/producție agricolă.

Bunuri mobile:

1.Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanele aflate în zone greu accesibile.

2.Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

4.Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

6.Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Nota: bunurile mobile să fie în stare de funcţionare.

Depozite bancare

1.Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei cu excepția dobânzii.

Terenuri/animale şi/sau păsări

1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să comunice orice modificare intervenită în situaţia din declaraţie (numărul membrilor familiei, modificarea veniturilor, a bunurilor etc) în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere.

DECLARAREA UNUI NUMĂR MAI MARE DE MEMBRII DE FAMILIE SAU A UNOR VENITURI MAI MICI DECÂT CELE REALE, ÎN SCOPUL VĂDIT DE A OBŢINE FOLOASE MATERIALE NECUVENITE, CONSTITUIE INFRACŢIUNE DE FALS, UZ DE FALS SAU ÎNŞELĂCIUNE, DUPĂ CAZ, ŞI SE PEDEPSEŞTE POTRIVIT DISPOZIŢIILOR CODULUI PENAL.

NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIEI TITULARULUI DE A MENŢIONA CORECT COMPONENŢA FAMILIEI, VENITURILE MEMBRILOR ACESTEIA, PRECUM ŞI BUNURILE MOBILE ŞI IMOBILE DEŢINUTE, CONSTITUIE CONTRAVENŢIE ŞI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 500 LEI LA 2000 LEI.